“Virtual reality Education & Game based Achievements in classrooms”

Projecte Erasmus + , KA201, 2020-1-FI01-KA201-066641,

Liderat per Smedsby-Böle skola (Finlandia)

Aquest projecte explora la pedagogia del joc i l’aprenentatge significatiu per a l’estudiant, utilitzant els preus dels jocs digitals i les aplicacions VR / AR a tot el món per al pla d’ensenyament de matemàtiques, física, biologia, química, informàtica, llengües estrangeres, civisme i art a escoles primàries, secundàries i secundàries superiors.

El projecte té com a objectiu principal promoure l’ús de GBL i VR / AR a l’escola com una manera de millorar el currículum amb contingut motivador i significatiu per als estudiants. Per aconseguir-ho, cal fer diversos passos intermedis:

– Recerca en el camp dels jocs d’ordinador i aplicacions VR / AR per a ús educatiu.

– Formació del grup bàsic de professors que desenvolupen i implementen escenaris.

– Proposar jocs digitals accessibles i flexibles i aplicacions VR / AR per a les escoles.

– Desenvolupament d’escenaris docents per integrar-los al currículum escolar.

– Pilotant-los amb professors i estudiants de l’escola.

– Desenvolupament de la publicació que conté tots aquests elements.

– Difondre la publicació per aprofitar el seu impacte més ampli.


 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.