PROJECT   “Awake Mind, Absolve Future” (AMAF)

 2021-1-KA210-SCH-000032402

Els problemes mediambientals no són un problema nacional, sinó un problema universal on tota la humanitat ha d’actuar conjuntament per resoldre el problema. És important que una humanitat cada cop més polaritzada s’allunyi d’aquest punt de vista primitiu i adquireixi una estructura que anteposi als interessos nacionals els interessos de la humanitat, que pot treballar conjuntament per resoldre els problemes.

El projecte AMAF ha estat dissenyat amb participació internacional, cosa que requereix un treball de col·laboració amb 5 socis, i pretén contribuir a la solució de la crisi climàtica i els problemes mediambientals, que són un problema global, i contribuir a les necessitats de tots els socis.

Per protegir el nostre futur en aquesta època en què els problemes mediambientals han assolit greus dimensions, cal adquirir sentit comú social i realitzar estudis eficaços. El projecte AMAF s’ha dissenyat amb aquesta finalitat, la crisi climàtica i els problemes mediambientals s’estudiaran per primera vegada a través de P4C, un mètode de pensament filosòfic, els objectius del qual són:

-Augmentar la consciència ambiental i el coneixement dels problemes ambientals amb el mètode P4C amb estudiants.

-Contribuir a la solució dels problemes mediambientals i ajudar els objectius mediambientals i climàtics sostenibles.

– Ser capaços d’educar persones amb coneixements mediambientals.

-Reorganitzar la relació home-natura i dotar les persones de valors ètics sobre el medi ambient.

-Introduir el personal de l’escola/institució al camp de la psicologia ambiental.

-Desenvolupar en els estudiants un pensament creatiu, crític, col·laboratiu, atent i lògic, i una capacitat d’anàlisi mitjançant el mètode P4C.

-Reconèixer problemes universals a través del treball col·laboratiu internacional.

-Tenir un intercanvi intercultural.

-Desenvolupar habilitats de flexibilitat intel·lectual.

-Adquirir valors ètics universals.

-Millorar l’ús de les llengües estrangeres.

– Produir solucions creatives i flexibles als problemes de l’entorn, desenvolupant així la capacitat de resolució de problemes.

– Contribuir al desenvolupament de les habilitats de vida democràtica dels estudiants.

-Desenvolupar la capacitat de recerca, d’anàlisi de riscos i d’avaluació dels estudiants en matèria de medi ambient i de crisi climàtica.

-Millorar les competències digitals.

Els resultats esperats a la llum d’aquests objectius són els següents:

-Augmentar la consciència mediambiental del personal de l’escola/institució.

-Crear una exposició de plantes endèmiques, vídeos de realitat virtual, augmentada, vídeos 360 i productes ambientalment tangibles.

-Contribuir a pal·liar els problemes ambientals del nostre planeta en seqüència des del nostre entorn immediat fins al remot.

-Realització de treballs educatius com un llibre virtual sobre temes mediambientals, un club mediambiental.

-Educació ambiental sistemàtica a les escoles per a una consciència ambiental sostenible.

– Educar persones amb formació mediambiental.

-Implementació de l’agricultura a petita escala al pati de les escoles i la creació d’una zona de producció d’adob orgànic.

La metodologia P4C facilita als estudiants l’anàlisi i la resolució de situacions complexes. La P4C, que és un mètode d’ensenyament de suport per a la preparació dels futurs adults sota l’amenaça d’una crisi climàtica que contribueix a resoldre els problemes globals.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.