Projecte Creative at Home

2020-1-PL01-KA227-ADU-095748

Follow us at https://creativitycluster.eu/

L'objectiu del projecte és desenvolupar un model innovador d'educació artística en línia per a adults que vulguen desenvolupar la seua creativitat i, en conseqüència, el seu esperit emprenedor, considerant també adults pertanyents a grups en risc d'exclusió. És a dir, gent gran, discapacitat o desocupada, per a qui l'accés a l'educació artística en línia també contribuirà al creixement de la seua autoestima per a la inclusió social, utilitzant les noves tecnologies i les eines de màrqueting digital. El projecte pretén respondre als reptes a què s'enfronten actualment els artistes-educadors que volen dur a terme les seues activitats educatives a Internet:
  • com dur a terme classes artístiques atractives i eficaces,
  • com comercialitzar eficaçment les activitats educatives amb els principis de l'economia solidària,
  • com arribar als destinataris potencials i com promocionar les seues activitats,
  • com triar les eines adequades i utilitzar plenament el seu potencial.
El grup destinatari del nostre projecte són els artistes-educadors privats que s'han vist minvats en les oportunitats d'ingressos degut a la pandèmia. Es tracta de persones que no tenen por de la innovació en les seues accions, que pretenen fer les seues activitats de manera àmplia innovant en mètodes d'educació no formal, on ara disposen d'una eina tecnològica eficaç per treballar amb els joves. El grup objectiu també inclou els adults que participen a classes d'art en línia, que es beneficiaran directament de la seua participació al projecte.Un objectiu important del projecte és utilitzar els mecanismes de l'economia solidària en activitats adreçades a l'educació artística per a estimular la creativitat dels adults per activar-los professionalment i socialment ja que, com a conseqüència de la pandèmia, han esdevingut un grup en risc de exclusió degut a la pèrdua de fonts d’ingressos habituals. Els destinataris són també adults que, a través de la participació directa al projecte, podran desenvolupar la seua creativitat i les seues competències digitals i socials, i també els permetrem participar en un viatge a l'estranger.


Els adults que participin en el projecte es dividiran en dues categories de destinataris: els adults, la creativitat dels quals serà estimulada i conduirà a un augment de l'esperit empresarial i possiblement, en última instància, a la creació d'ocupació. També en aquells que en estimular la seua creativitat augmentaran el sentit del seu valor i contribuiran a contrarestar l'exclusió, per exemple, les persones grans, les persones amb discapacitat i els aturats. El nostre projecte és innovador perquè condueix a la creació de noves formes d'utilitzar eines i mètodes de treball per a artistes-educadors i adults al camp artístic (que volen estimular la seua creativitat i esperit emprenedor i els que estan en risc d'exclusió social), que han estat privats del contacte directe amb els destinataris de les activitats artístiques. Els beneficis de l'art per al desenvolupament humà estan perfectament documentats.

Des de l'avenç de les funcions cerebrals i les habilitats motores fins a la gestió de l'expressió emocional. L'art és fonamental per millorar la vida i ambicions d'una societat global. Pot potenciar la confiança de les persones en si mateixes i ajudar a alimentar la seua intel·ligència emocional, alhora que inculca i reforça les habilitats de resolució de problemes que apuntalen el desenvolupament. Durant l'execució del projecte, es crearan guies interactives, seminaris web, tallers virtuals i elements essencials en col·laboració amb artistes-educadors perquè els utilitzen en activitats d'educació artística i d'estimulació de la creativitat dels adults. Juntament amb les organitzacions associades de Polònia, Itàlia, Espanya, Grècia i Croàcia, treballarem per donar suport al desenvolupament i millora de les eines i els mètodes de l'educació no formal i estimular la creativitat davant la necessitat d'adaptar-se a les condicions que canvien dinàmicament . Es crearà una Eina Interactiva de la Creativitat, que constituirà una col·lecció d'eines tecnològiques necessàries i directrius substantives per a artistes-educadors i adults que vulguin traslladar les activitats a Internet. El conjunt d’eines tindrà la forma d’un lloc web.

Inclourà: enllaços a eines i aplicacions generalment disponibles que permetin una educació artística efectiva a distància, tutorials que permetran l'ús de tot el potencial de les eines i aplicacions, metodologia per a la realització de classes artístiques en línia, per a la realització de tallers i plantilles que seran models d'utilitzar les eines creades en cooperació amb els artistes-educadors, amb consells sobre la realització d'activitats de màrqueting efectives, destinades a aplicar els mecanismes de l'economia solidària, donant suport a economitzar les activitats dels participants i els destinataris, juntament amb un manual que contingui un conjunt de bones pràctiques sobre l'educació artística.

El nostre Event Multiplicador va a ser el pasat 21 d'Abril del 2023Enlace del Video de Youtube del Evento Multiplicador:


Algunas Imagenes

enllaç al Articul sobre el projecte

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.