ASSOCIACIÓ EDUCATIVA I CULTURAL BLUE BEEHIVE

CIF: G42702928

Termes i condicions del lloc web

Preàmbul

Aquests Termes i Condicions (els “Termes”) regulen l’ús del lloc web [Nom del lloc web] (el “Lloc Web”) propietat i operat per ASSOCIACIO EDUCATIVA I CULTURAL BLUEBEEHIVE (l'”Associació”). En accedir i utilitzar el lloc web, accepteu estar obligat per aquests Termes. Si no esteu d’acord amb aquests Termes, no podreu accedir ni utilitzar el lloc web.

“Article 1. Definicions

Als efectes d’aquestes Condicions, els següents termes tindran els significats següents:

  • “Usuari” significa qualsevol persona física que accedeixi o utilitzi el lloc web.
  • “Contingut” significa qualsevol text, imatge, àudio, vídeo o altres dades o materials que es posen a disposició al lloc web.
  • “Drets de propietat intel·lectual” significa tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual, inclosos, entre d’altres, drets d’autor, marques registrades, patents i secrets comercials.

“Article 2. Obligacions de l’usuari

Com a Usuari, et compromets a:

  • Utilitzar el lloc web només per a fins lícits.
  • No accedir o utilitzar el lloc web de manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o interferir en l’ús del lloc web per qualsevol altra part.
  • No utilitzar el lloc web per transmetre cap codi nociu o maliciós, inclosos, entre d’altres, virus, cucs, cavalls de Troia o programari espia.
  • No intentar obtenir accés no autoritzat al lloc web o a qualsevol part del lloc web.
  • No suplantar la identitat de cap altra persona o entitat durant l’ús del lloc web.
  • No infringir cap llei o normativa aplicable.

“Article 3. Contingut

El contingut del lloc web es proporciona només amb finalitats informatives i no constitueix assessorament professional. L’Associació no fa cap representació ni garantia, expressa o implícita, pel que fa a l’exactitud, integritat o actualitat del contingut.

L’Associació no es responsabilitza dels errors o omissions en els Continguts. L’Associació podrà realitzar canvis en els Continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

“Article 4. Drets de propietat intel·lectual

Tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de l’Associació o dels seus llicenciants i està protegit pels drets de propietat intel·lectual. No podeu utilitzar, copiar, distribuir, modificar, transmetre o mostrar cap contingut sense el consentiment previ per escrit de l’Associació.

“Article 5. Limitació de responsabilitat

L’Associació no serà responsable de cap dany, incloent-hi, entre d’altres, danys directes, indirectes, incidentals, especials, conseqüents o exemplars, que sorgeixin de o en relació amb el seu ús del lloc web, fins i tot si l’Associació ha estat advertida de la possibilitat d’aquests danys.

“Article 6. Indemnització

Accepteu indemnitzar, defensar i mantenir indemne l’Associació, els seus funcionaris, directors, empleats, agents i afiliats de i contra qualsevol reclamació, pèrdua, dany, passiu, cost i despesa (inclosos els honoraris raonables d’advocats) que sorgeixin de o en relació amb el vostre ús del lloc web.

“Article 7. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de o en relació amb aquests Termes serà resolta per la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’Espanya.

“Article 8. Disposicions generals

Aquests Termes constitueixen l’acord íntegre entre les parts pel que fa a l’objecte d’aquest document i substitueixen totes les comunicacions, representacions o acords anteriors o contemporanis, ja siguin orals o escrits.

Si alguna disposició d’aquests Termes es considera invàlida o inaplicable, aquesta disposició s’eliminarà d’aquests Termes i la resta de disposicions romandran en ple vigor i efecte.

Cap renúncia a qualsevol disposició d’aquestes Condicions serà efectiva excepte per escrit i signada per ambdues parts.

Aquestes Condicions poden ser modificades per l’Associació en qualsevol moment i sense previ avís. Les Condicions modificades entraran en vigor immediatament després de la seva publicació al lloc web.

“Article 9. Informació de contacte

Si teniu cap pregunta relacionada amb aquests Termes, poseu-vos en contacte amb nosaltres a admin@bluebeehive.eu